Filtr

0

Regulamin konta

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM


§1. Definicje


1. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną) pozwalająca na spersonalizowanie wybranych przez Użytkownika ustawień dla procesu składania zamówień i ich realizacji oraz śledzenia ich historii, ułatwiająca dokonywanie zakupów.

2. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym www.cellbes.pl Narzędzie to umożliwia nabywanie towarów od Usługodawcy.

3. Usługodawca – Cellbes AB z siedzibą w 501 87 Borås, Szwecja, zarejestrowana w Szwedzki Urząd Rejestracji Firm, Bolagsverket pod numerem 556540-2152, VAT VIES: SE556540215201, kapitał zakładowy: 100.000,00 SEK, adres e-mail: serwis@cellbes.pl, numer telefonu: 61-679 22 26

4. Użytkownik – klient nabywający towary za pośrednictwem Sklepu internetowego.


§ 2. Konto w Sklepie internetowym

 1. Dla Użytkownika Sklepu internetowego tworzone jest Konto.
 2. Założenie i korzystanie z Konta użytkownika jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Konto pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, takich jak sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych Użytkownika w Koncie, zarządzanie zgodami marketingowymi.
 4. Konto zakłada się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie internetowym.
 5. Aby korzystać z Konta Użytkownika należy posiadać urządzenie (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową, a także aktywny adres e-mail.
 6. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Korzystanie z Konta w Sklepie internetowym wymaga zalogowania. Logowanie jest możliwe przy wykorzystaniu danych (loginu – adresu e-mail i hasła) podanych przy zakładaniu Konta lub przy ich ostatniej zmianie (o ile miała miejsce).
 8. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Niezależnie od uprawnień Stron wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: serwis@cellbes.pl, swoją rezygnację. Rezygnacja będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym  zakresie.
 10. Niezależnie od uprawnień Stron wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 24 miesięcy od dnia jego aktywacji z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.


§ 3. Reklamacje

 1. Usługodawca odpowiada za należyte świadczenie usługi prowadzenia Konta na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Reklamacje dotyczące Konta należy zgłaszać Usługodawcy, np. na adres email: serwis@cellbes.pl lub pocztą na adres Usługodawcy podany w § 1 ust. 3.
 3. W reklamacji prosimy opisać problem, oczekiwania Użytkownika związane z ww. nieprawidłowościami oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Usługodawcy w sprawie zgłoszonej reklamacji w sposób, w który zgłosił reklamację lub w inny ustalony sposób.
 6. Usługodawca informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

1) prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta;

2) prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Usługodawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem internetowym:

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php);

Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;


§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest – Cellbes AB, 501 81 Borås, Szwecja.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie internetowym.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy mają prawo do:

1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

3) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5) przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

4.Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało  dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dodatkowo  Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:

1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

2) uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.cellbes.pl/serwis-klienta/informacje-o-zakupach/polityka-ochrony-prywatnosci


§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:

1) zmianą przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwowe – zmiana regulaminu następuje adekwatnie do zaistniałych okoliczności,

2) zmianą danych Usługodawcy – zmiana regulaminu następuje w zakresie zmienionych danych Usługodawcy,

3) wprowadzeniem do Konta zmian funkcjonalnych wiążących się z koniecznością zmodyfikowania zapisów regulaminu – w zakresie wynikającym z tych zmian,

4) koniecznością poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom – w zakresie wynikającym z tej potrzeby,

5) zmianą warunków technicznych świadczenia usługi prowadzenia Konta – w zakresie wynikającym z tej zmiany,

6) koniecznością dokonania sprostowania omyłek pisarskich lub zapewnienia by zapisy regulaminu były jednoznaczne – w zakresie adekwatnym do popełnionych omyłek lub zaistniałych niejednoznaczności,

7) zmianą lub wejściem w życie nowych interpretacji przepisów prawa – w zakresie adekwatnym do tej zmiany.


2.Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.

3. Użytkownik, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Konta, wysyłając informację w tym zakresie na adres e-mail Usługodawcy: serwis@cellbes.pl Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.


Regulamin konta dostępny jest w wersji PDF tutaj.

Bezpieczna dostawa.
Bezpieczna płatność.
60-dniowy okres zwrotu.

Kupuj Modę & odzież online na cellbes.pl

Bezpieczne zakupy

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby być na bieżąco z nowościami, otrzymywać oferty i aktualne informacje.

Obserwuj nas

 • Dostarczamy jedynie na terenie Polski.
 • Koszt dostawy 12,50 zł, darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł.
 • 60-dniowy okres zwrotu.