Filtr

0

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Sprzedającym jest:


Cellbes AB z siedzibą w 501 87 Borås, Szwecja, zarejestrowana w Szwedzki Urząd Rejestracji Firm, Bolagsverket pod numerem 556540-2152, VAT VIES: SE556540215201, kapitał zakładowy: 100.000,00 SEK


DANE KONTAKTOWE

Adresy pocztowe:

Siedziba:

Cellbes AB

501 87 Borås

Szwecja


Adres do zamówień pisemnych oraz do kontaktu telefonicznego, w tym składania oświadczeń i reklamacji pisemnych:

Adres e-mail: serwis@cellbes.pl

Telefon: 61 88 465 88


Adres do przesyłania towarów w ramach odstąpienia, zwrotów, reklamacji:

Cellbes AB

Skrytka pocztowa 100

62 – 056 Komorniki P204


Serwis Klienta:

Adres poczty elektronicznej (adres e-mail):

serwis@cellbes.pl

Numer telefonu do Serwisu Klienta:

61 88 465 88


I. DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie na Towar i dokonała jego zakupu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcie Konsumenta obejmuje również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym www.cellbes.pl. Narzędzie to umożliwia nabywanie Towarów od Sprzedającego.

4. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z procedurą określoną w Sklepie internetowym lub odrębnych warunkach sprzedaży w przypadku sprzedaży katalogowej stanowiące ofertę zawarcia umowy, a w przypadku Konsumenta i Podmiotu z uprawnieniami konsumenta stanowiące oświadczenie o akceptacji ofert Sprzedającego.

5. Potwierdzenie Zamówienia – informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie może zostać zrealizowane.

6. Towar – towar (rzecz) opisana i oznaczona ceną sprzedaży w Sklepie internetowym.

7. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego) pozwalająca Klientowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie internetowym. Zasady zakładania i prowadzenia Konta uregulowane są w odrębnym regulaminie.

8. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady i warunki związane z nabywaniem Towarów przez Klientów

2. Wszystkie Towary, które sprzedaje Sprzedający są nowe. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Towary zgodne z umową i wolne od wad Szczegółowe informacje o Towarach (kolor, materiał, rozmiar, itp.) znajdują się w Sklepie internetowym oraz katalogach Sprzedającego.

3. Prezentacja Towarów w Sklepie internetowym  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Klienta. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów dla których informacja o Towarach wraz z ceną oraz postanowieniami dotyczącymi płatności stanowi ofertę.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie e-mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Zamówienia. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów z którymi to umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Sprzedającego, tj. złożenia Zamówienia.

5. Umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem dotycząca zakupu danego Towaru ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas jej wykonania (dostarczenia zamówionego Towaru).

6. Dostęp do Regulaminu  możliwy jest  w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego w Sklepie internetowym, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym nośniku. Link do Regulaminu przesyłany jest również w Potwierdzeniu Zamówienia.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy. Klient ponosi wyłącznie koszty, które wynikają z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi, które to podmioty sprzedają mu urządzenia lub świadczą na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość (np. z dostawcą Internetu).

8. W procesie składania Zamówienia Sprzedający może stosować indywidualne dostosowanie ceny Towaru na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji polegające na automatycznym naliczaniu przysługujących Klientowi rabatów.


III. ZAMAWIANIE TOWARU


1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem:
a) Sklepu internetowego www.cellbes.pl


2. Zamawianie w Sklepie internetowym.
2.1 Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2.2 Składanie Zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
b) Połączenie z siecią Internet
c) Posiadanie przeglądarki internetowej
d) Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (dalej jako adresu e-mail).

2.3 W celu złożenia Zamówienia, należy wejść na stronę sklepu internetowego i wykonać następujące czynności:

a) dokonać wyboru zamawianych Towarów przez kliknięcie na przycisk „Kup teraz” (wybrane Towary wrzucane są do koszyka).,

b) następnie należy przejść „Do Kasy” i w przypadku nowego Klienta należy podać dane określone w formularzu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, albo zalogować się do Konta Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła, jeżeli Klient takie posiada.
c) dokonać wyboru metody doręczenia przesyłki
d) dokonać wyboru metody płatności
e) zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić i zaakceptować jego treść przez zaznaczenie pola przy informacji „Potwierdzam zapoznanie się oraz udostępnienie Regulaminu i akceptację jego treść” (brak akceptacji treści Regulaminu w trakcie zamawiania Towaru uniemożliwia dokonanie zakupu Towarów na stronie Sklepu internetowego)
f) potwierdzić złożenie Zamówienia przez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę" (dla wybranej wcześniej metody płatności kartą kredytową lub płatności PayPal).

2.4 Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane.

2.5 Promocyjna sprzedaż Towarów lub ich wyprzedaż dotyczy ograniczonej liczby Towarów. Szczegółowe zasady i warunki sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży określone są w regulaminie promocji lub wyprzedaży.


IV. CENA


1. Ceny Towarów:

1.1 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na w Sklepie internetowym  podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.2 Cena Towaru podana w Sklepie internetowym nie zawiera kosztów dostawy.

1.3 W przypadku prowadzenia przez Sprzedającego akcji promocyjnych lub wyprzedaży, ceny Towarów mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to cen Towarów w Zamówieniach złożonych przed dniem obowiązywania promocji lub wyprzedaży.

2. Koszt dostawy: informacje o kosztach dostawy dostępne są w punkcie V Dostawa towaru oraz w Sklepie internetowym.

3. Kwota do zapłaty: kwota do zapłaty obejmująca cenę za zamówione Towary oraz koszt dostawy podawana jest w podsumowaniu Zamówienia

4. Sposób płatności: przy Zamówieniu za pośrednictwem Sklepu internetowego  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. płatność kartą kredytową (Visa, Mastercard)_- transakcje płatności kartą są w sposób bezpieczny autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych

b. płatność PayPal - po wybraniu PayPal jako metody płatności, Klient zostaje przekierowany na stronę PayPal, gdzie dokonuje płatności.V. DOSTAWA TOWARU


1. Czas realizacji Zamówienia podany jest w koszyku Sklepu internetowego i jest uzależniony od przedmiotu Zamówienia przy czym wynosi on nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach (sprowadzenie towaru o dłuższym terminie wykonania) czas dostarczenia towarów może być dłuższy niż 30 dni, co zostanie każdorazowo i indywidualnie ustalone z Klientem.

2. Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kurierem Pocztex (Poczta Polska)

3. Koszt dostawy Towarów podawany jest w procesie składania zamówienia.

4. Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności pracownika przewoźnika a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/ubytku przesyłki w transporcie Klient powinien podjąć czynności pozwalające ustalić odpowiedzialność przewoźnika, np. zażądać sporządzenia protokołu szkody i zachować ten dokument. W razie zaistnienia takiej potrzeby  Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta pod nr 61 88 465 88.

5. O wysłaniu Zamówionego towaru Sprzedający informuje po jego nadaniu za pomocą wiadomości e-mail.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ZWROT TOWARU


1. Prawo odstąpienia od umowy

1.1 Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 60 dni.

. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.

1.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się tutaj.

1.3.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

1.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane na adres poczty elektronicznej (adres e-mail):

serwis@cellbes.pl


lub telefonicznie na numer:


61 88 465 88

1.5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez wysłanie wiadomości e-mail na podany w odstąpieniu adres e-mail.

1.6 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.7. Towar należy zwrócić Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar prosimy odesłać na następujący adres:


Dla paczek dostarczonych przez Pocztę Polską:

Cellbes AB
Skr. pocztowa 100
62-056 Komorniki P204


1.8. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania do Sprzedającego). W przypadku gdy zwracane przez Konsumenta Towary nie mogą być zwrócone w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu.

1.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

1.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2)  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.


VII. REKLAMACJE TOWARÓW


1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a i nast. Ustawy Prawa konsumenta. Nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową

3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, pocztą elektroniczną).Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę zgłoszenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z osobą składającą zgłoszenie reklamacyjne.

4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta  związanych z niezgodnością Towaru z umową Klientowi poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

1) prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta;

2) prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

3) prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

7. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z niezgodnością Towaru z umową Sprzedający informuje Klienta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych podawanych przez Klienta jest Cellbes AB, 501 81 Borås, Szwecja

2. Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:

1) za pomocą e-maila: serwis@cellbes.pl

2) za pomocą telefonu: 61-88 465 88

3) drogą pocztową: Cellbes AB, 501 87 Borås, Szwecja

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klienta w tym dane teleadresowe w celu umożliwienia Klientowi dokonania zakupów w ramach Sklepu internetowego, w celu zweryfikowania i naliczenia przysługujących rabatów, w celu realizacji Zamówienia, w celu prowadzenia Konta (jeśli Konto zostało założone przez Klienta), w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym na podstawie wyrażonych przez Kupującego zgód marketingowych.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientowi przysługują prawa określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), tj.:

1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),

2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),

3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

5. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

6. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

2)  uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tu: https://www.cellbes.pl/serwis-klienta/informacje-o-zakupach/polityka-ochrony-prywatnosci


IX.. PLIKI COOKIES


1. Sprzedający informuje, iż sklep internetowy www.cellbes.pl wykorzystuje pliki cookies, do obserwacji sposobów użytkowania by ułatwić naszym użytkownikom nawigację, zapewnić bezpieczeństwo oraz do identyfikacji.

2. W plikach cookies nie przechowujemy danych osobowych ani żadnych plików, które mogłoby być szkodliwe dla komputera.

3. Istnieje możliwość korzystania z naszego sklepu bez wykorzystywania plików cookies – wystarczy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

4. Wszelkie pytania lub zastrzeżenia można zgłaszać poprzez 'Kontakt' na naszej stronie.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedający  porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Kupujący ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.

2. Klient nie może dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające jego interesy nie dotyczą Konsumentów


Obowiązujący regulamin zakupów dostępny jest w wersji PDF tutaj.

Bezpieczna dostawa.
Bezpieczna płatność.
60-dniowy okres zwrotu.

Kupuj Modę & odzież online na cellbes.pl

Bezpieczne zakupy

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby być na bieżąco z nowościami, otrzymywać oferty i aktualne informacje.

Obserwuj nas

  • Dostarczamy jedynie na terenie Polski.
  • Koszt dostawy 12,50 zł, darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł.
  • 60-dniowy okres zwrotu.